Обществен съвет

Обща информация

Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходната учебна година, който се:
1. поставя на мястото за обявления в сградата на детската градина ;
2. публикува на интернет страницата на детската градина ;
3. представя и обсъжда публично на среща с родителите от детската градина.
(2) Общественият съвет използва и други подходящи начини за информиране на родителите за работата му и за взетите решения.

 Модел за обществен съвет

1. Общ числен състав на Обществения съвет към ДГ №20 „Мир“ – Стара Загора от 5 / пет /члена, като един от тях ще бъде избран за председател на съвета. 2. Членовете на обществения съвет според тяхното представителство както следва: 2.1. Представител на финансиращия орган – Община Стара Загора – 1 /един/ член; 2.2. Представители на родителите – 4 / четири / члена; 3. Брой резервни членове в обществения съвет според тяхното представителство както следва: 3.1. Представител на финансиращия орган – Община Стара Загора – 1 /един/ член; 3.2. Представители на родителите – 4 / четири / члена; събитието/събранието.

Научи повече

Резултати от избора на обществен съвет към ДГ №20 "Мир"

С настоящето официално Ви каня да присъствате и вземете участие в родителска среща, която ще се проведе на дата: 20.11.2018 г. от 17:30 часа в салона на ДГ №20 „Мир“ – Стара Загора. Родителската среща ще се проведе при следния дневен ред: 1. Правомощия на Обществения съвет, въпроси по неговото създаване и организация на работата му. 2. Избор на председател на Обществения съвет към ДГ №20 „Мир“ – Стара Загора. 3. Избор на членове на Обществения съвет към ДГ №20 „Мир“ – Стара Загора. 4. Избор на резервни членове на Обществения съвет към ДГ №20 „Мир“ – Стара Загора.

Научи повече