Обществен съвет

Обща информация

Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходната учебна година, който се:
1. поставя на мястото за обявления в сградата на детската градина ;
2. публикува на интернет страницата на детската градина ;
3. представя и обсъжда публично на среща с родителите от детската градина.
(2) Общественият съвет използва и други подходящи начини за информиране на родителите за работата му и за взетите решения.