Резултати от избора на обществен съвет към ДГ №20 "Мир"

Резултати от избора на обществен съвет към ДГ №20 "Мир"

Общественият съвет в детската градина :

1. одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението ;

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи;

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията и инспектирането на детската градина ;

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението на делегирания бюджет;

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина;

6. съгласува  учебния план;

7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

8. съгласува избора от учителите на познавателни книжки, които се предоставят за безвъзмездно ползване на децата;

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10. дава становище по приема;

11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на работещите с деца;

12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността "директор"  на  детската градина ;

13. участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.