ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г.

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г.

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г.

Проектът предвижда набор от мерки - предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен от български майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина, като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

ДГ „Детелина“ стартира изпълнението на проекта от 15.10.2019 г., като работи по Дейност 1: Организиране и провеждане на допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи. Бяха създадени две групи деца - едната група включва 5 деца на възраст 6 г. с ръководител ст. учител Галина Делчева, другата група също е с 5 деца на възраст 5 г. и е с ръководител ст. учител Добринка Минкова. Основната цел на обучението е предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език, като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците.

От месец февруари 2020 г. на 47 деца се изплащат дължимите такси за посещение на детската градина за сметка на проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.