НП „Успяваме заедно“,модул 2 „Иновативна детска градина“

НП „Успяваме заедно“,модул 2 „Иновативна детска градина“

НП „Успяваме заедно“,модул 2 „Иновативна детска градина“

“Детето и магическият свят на театъра“

През учебната 2020-2021 г. децата от II група (със старши учител Мариета Янева и учител Таня Профирова) и II А група (със старши учител Иванка Томова и учител Надежда Каравълчева) от ДГ №20 „Мир“ с много голям интерес и удоволствие участваха в Национална програма „Успяваме заедно“, модул „Иновативна детска градина“ на тема “Детето и магическият свят на театъра“. Дейностите, в които се включиха деца и родители като участници в театрална среда са проектирани така, че да отговарят на детските интересите и потребности. Нашата цел беше всяко дете да изгради индивидуалността си, умението да се изразява чрез езика на изкуството, да формира собствено мнение, да се научи да работи в екип и да развие чувствителност към заобикалящия го свят. Беше формирана увереност, познаване на силните и слабите страни, разширяване художествения кръгозор и творческия потенциал чрез включването в съвместна художествена действителност. Педагози и родители работиха заедно, да развият и обогатят сътрудничеството помежду си, като общуването, уважението и приемането на различията да стават на основата на добрите взаимоотношения в името на децата.